Apoio a Entidades

Na actualidade, FADEMGA Plena inclusión Galicia conta con 41 entidades federadas. Para todas elas traballamos a diario, representando os seus intereses ante as administracións e velando polo ben común. 

Asemade, tratamos de coordinar os obxectivos, actividades, recursos e as posibilidades das mesmas para continuar mellorando día a día na prestación de apoios ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e ás súas familias ao tempo que fomentamos a constitución de novas asociacións. 

Entre os principais apoios que ofertamos cabe destacar: 

 

  • A REPRESENTACIÓN

ante Administracións públicas e privadas, velando polo ben común. 

 

  • A INFORMACIÓN E O ASESORAMENTO

en todas aquelas cuestións a nivel lexislativo e administrativo que precisen, sexan cuestións internas das propias entidades, ou externas, en relación á administración ou outro tipo de posibles financiadores e/ou colaboradores. 

Algúns exemplos sobre esta información e asesoramento son:

- Información sobre trámites a seguir para formar parte da federación,

- Obtención da tarxeta de transporte,

- Exención do IVA,

- Información sobre creación de centros e servizos,

- Adquisición de vehículos,

- Cuestións laborais,

- Aspectos legais referidos á accesibilidade,

- Adaptación de estatutos,

- Convenios e contratos...

- Solicitudes de subvencións autonómicas e estatais...

 

  • A FORMACIÓN

dando resposta ás necesidades dos diferentes colectivos que integran ás entidades, co fin de facilitar e potenciar así como manter e desenvolver a cualificación de directivos, profesionais e persoas voluntarias...

A formación contínua e ésencial para a mellora da xestión, e polo tanto, para promover a excelencia na prestación dos apoios ás persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.

Igualmente promovemos e xestionamos accións de formación para persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e familias en coordinación coas área correspondentes.

 

  • A COORDINACIÓN

con e entre as entidades federadas, co fin de establecer as demandas a presentar ante a administración e o establecemento dos dereitos e deberes que a todos nos atinxen.

 

  • A XESTIÓN DE INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIZOS

Detectamos as necesidades que as entidades poidan ter en relación a consecución ou mellora de infraestruturas, equipamentos ou servizos, así como a posterior tramitación das mesmas ou a negociación conxunta ante os organismos públicos pertinentes.

O obxectivo é dotalas de medios estruturais, materiais e persoais suficientes que faciliten o desenvolvemento e consecuentemente revirtan nunha mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual ás que prestan apoios e/ou servizos.