Axudas

Nome Estado Descripción Área De Actuación Carácter Axuda Ano

Implantación de instalacións de enerxía renovable

Aberta

Resolución do 21 de marzo de 2022 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos para a implantación de instalacións de enerxías renovables térmicas en diferentes sectores da economía, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU.

Transformación e innovación

Autonómica

2024

Programa de mellora da accesibilidade

Aberta

Esta resolución ten por obxecto convocar para o ano 2024 as axudas do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas, con carácter plurianual, que se tramitarán co código de procedemento VI435B. A concesión das subvencións recollidas nesta resolución tramitarase polo procedemento de concorrencia non competitiva, ata esgotar o crédito dispoñible previsto na convocatoria, de acordo co sinalado no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Accesibilidade

Autonómica

2024

Plan Corresponsables - Consellería de emprego

Pechada

Resolución do 9 de febreiro de 2024, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e para o desenvolvemento das actuacións do Plan Corresponsables, cofinanciadas parcialmente pola Unión Europea no marco do Programa operativo FSE+ Galicia 2021-2027, e se convocan para o ano 2024.

Muller

Autonómica

2024

Axudas a centros especiais de emprego (CEE)

Pechada

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras das subvencións aos centros especiais de emprego establecidas pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, co fin de garantir a empregabilidade das persoas con discapacidade, a través dos seguintes programas: a) Programa I: axudas ás unidades de apoio á actividade profesional dos centros especiais de emprego. b) Programa II: axudas á creación de postos de traballo estables.

Emprego

Autonómica

2024

Bono consolida economía social

Pechada

Este programa ten como finalidade apoiar a consolidación das entidades da economía social, así como reforzar a súa presenza no tecido económico de Galicia, con especial incidencia na transformación dixital e na mellora da eficiencia enerxética, contribuíndo ao impulso da súa actividade económica, incrementando a súa competitividade e, en definitiva, mantendo empregos de calidade.

Transformación e innovación

Autonómica

2024

Probas para a obtención dos certificados CELGA

Pechada

Convocatoria das probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1,2, 3 e 4, no ano 2024.

Emprego

Autonómica

2024

Programa “+Convivencia”

Proximamente

A Deputación Provincial de Pontevedra ofrece o programa "+Convivencia" que ten por finalidade crear espazos de participación para as entidades da provincia onde poidan compartir experiencias e poñer en valor o patrimonio natural, artístico, etnográfico e cultural de proximidade.

Social

Provincial

2024

Subvencións para actuacións no ámbito social

Pechada

A finalidade deste procedemento e subvencionar as actividades e os proxectos de índole social que se desenvolvan na provincia de Pontevedra durante o presente exercicio dirixidos a colectivos que, polas súas circunstancias persoais, psíquicas, físicas, socioeconómicas ou de natureza análoga, se atopen en situación de desvantaxe e vulnerabilidade social.

Proxectos

Provincial

2024

Premios Sociais Fundación MAPFRE

Aberta

En Fundación MAPFRE esforzámonos por conseguir mellorar as cousas, para que a sociedade sexa cada vez máis xusta e igualitaria. Os nosos Premios Sociais outorgan os seguintes galardóns: - Premio a Toda unha Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez. - Premio á Mellor Entidade pola súa Traxectoria Social. - Premio ao Mellor Proxecto ou Iniciativa polo seu Impacto Social.

Premios

Nacional

2024

Accedemos 2024

Aberta

Mediante esta convocatoria, Fundación MAPFRE concederá axudas económicas dirixidas á creación de novos postos de traballo en pequenas empresas, autónomos e entidades sociais con domicilio fiscal en España e que cumpran os requisitos establecidos nas bases.

Emprego

Nacional

2024

Axudas de accesibilidade ao emprego

Aberta

Proxectos para a adquisición de produtos de apoio (axudas técnicas), audiófonos, adquisición/adaptación de vehículos necesarios para a consecución ou mantemento dun posto de traballo para persoas físicas (persoas en situación laboral activa ou en desemprego producido como máximo nos dous anos anteriores á solicitude acreditado con informe laboral).

Accesibilidade

Nacional

2024

Convocatoria Proxectos ONG - Fundación Pelayo

Pechada

Dende a Fundación Pelayo colaboran anualmente con diferentes ONG e Asociacións, apoiando o seu labor social e axudando no desenvolvemento dos seus proxectos, co obxectivo de promover o voluntariado, a acción social, a axuda humanitaria nacional e internacional, así como a promoción e atención a persoas en risco de exclusión por razóns físicas, sociais ou culturais.

Proxectos

Nacional

2024

Fundación Ibercaja - Axudas a proxectos sociais

Pechada

O obxectivo é atender a diversos colectivos que se atopan en risco de exclusión social ou ben en situación de dependencia social, física ou psíquica. Así, respondemos as necesidades da sociedade, incorporando aspectos de empregabilidade, educación e acción social, encamiñados ao desenvolvemento das persoas en todo o territorio nacional.

Proxectos

Nacional

2024

Axudas transporte para persoas con discapacidade

Aberta

Programa contra desafiuzamentos e de emerxencia social para o ano 2024 e das axudas de transporte para persoas con discapacidade (bono-taxi). Estas Bases teñen por obxecto fixar os criterios e regulamentar a concesión de axudas económicas con cargo ós orzamentos municipais do Concello de Vigo para atender situacións extraordinarias que poidan considerarse de emerxencia social e mellorar a mobilidade urbana das persoas afectadas por graves discapacidades.

Social

Local

2024

Axudas inserción social e emerxencias sociais

Aberta

Estas bases do Concello de Nigrán teñen por obxecto regular o outorgamento de axudas ou subvencións co obxectivo de satisfacer necesidades pecuniarias valoradas dos individuos ou das familias que se atopen en situacións carenciais, así como estimular a súa incorporación social e laboral. Estas axudas constitúen unha prestación económica de carácter urxente e extraordinario, para paliar situacións carenciais e transitorias imprevistas ou excepcionais, e para previr o agravamento das mesmas.

Social

Local

2024

Páxina 1 de 2 Último